Toelichting bij SEPA-machtiging voor ITS-donatie

Toelichting bij SEPA-machtiging voor ITS-donatie 2019-05-03T19:59:55+02:00

Naam:             Instituut voor Turkse Studies             Adres: St.-Eustatiusdreef 154

Postcode:       3564 GD          Plaats: Utrecht          Land:   Nederland

Kenmerk machtiging:            [vb ITS-00000]

[     ]   [     ]   [     ]   [     ]   [     ]   [     ]   [     ]   [     ]

Incassant ID:   NL50ZZZ302847020000

Reden betaling: Donatie/ANBI-gift

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Instituut voor Turkse Studies om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw IBAN af te schrijven wegens een donatie en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw IBAN af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Instituut voor Turkse Studies.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken (56 kalenderdagen) na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Zorgt u er alstublieft voor dat er geen beperkingen op de opgegeven IBAN staan en dat er voldoende saldo op uw IBAN staat.

Privacy en beleid

1) De donateur kan op elk gewenst moment zijn of haar machtiging intrekken door dit mondeling, digitaal en/of schriftelijk door te geven aan zijn of haar bank, dan wel het Instituut voor Turkse Studies. Omdat elke bank verschillend is in het hanteren van opzegtermijnen, is er geen algemene consensus te geven. Het hanteren van een maand opzegtermijn lijkt realistisch.

2) De gegevens van de donateur worden alleen gebruikt voor de interne administratie van het Instituut voor Turkse Studies en zal niet verstrekt worden aan derden.

3) Een donateur kan ervoor kiezen anoniem te blijven voor de buitenwereld; het Instituut voor Turkse Studies hanteert dit als standaard. Indien een donateur het op prijs stelt als zijn of haar donatie en/of steun openbaar wordt, dient hij of zij dit duidelijk kenbaar te maken aan het Instituut voor Turkse Studies. Dit kan mondeling, digitaal en/of schriftelijk. In dat geval komt er een eervolle vermelding van de donateur op de website van VvITS op www.vriendenvanits.nl.

4) De contactgegevens van de donateur worden alleen gebruikt voor VIP-uitnodigingen, kwartaal-nieuwsbrieven en andere berichtgeving van het Instituut voor Turkse Studies. De gegevens worden in geen enkel geval verstrekt aan derden.

5) Over alle opgegeven personalia geldt een juridische bescherming, waar het Instituut voor Turkse Studies streng toezicht op houdt.

6) Met een donatie wordt de donateur ‘Vriend van het Instituut voor Turkse Studies’, maar verplicht zich hiermee tot niets. Het is de donateur vrij op elk gewenst moment zijn of haar donatie, steun en/of bijdrage in te trekken. Dit kan eenzijdig zonder het Instituut voor Turkse Studies hiervan op de hoogte te stellen.

7) Met de bijdragen van donateurs financiert ITS wetenschappelijk-academisch onderzoek; de sleutel tot een adequaat en rechtvaardig beeld aangaande Turkije, Turken en andere aanverwante onderwerpen op dit gebied.